Corle OÜ uus omanik on Priit Uuemaa.

Eelmise aasta lõpus omandas Priit Uuemaa 100-protsendilise osaluse elektri- ja sidevõrkude ehitusettevõttes Corle OÜ. Tehingut aitas rahastada BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), mis finantseerib ettevõtete omandamisi ja kasvuinvesteeringuid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas…

Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude rajamine.

Corle OÜ on eesti erakapitalil tegutsev ettevõtte. Meie põhitegevuseks on elektri- ja telekommunikatsioonivälisvõrkude ehituse ja hooldusteenuse teostamine. Meie professionaalsesse meeskonda kuuluvad spetsialistid, kelle teadmised ja kogemused ulatuvad aastakümnete taha. Ettevõtte peamisteks klientideks on elektrivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude omanikud, teedeehituse- ja taristuettevõtted ning omavalitsused.

Kliendikeskne

Oleme kliendi vajadustele keskendunud ning tegutseme põhimõttel – kliendi probleem on meie probleem.

Kvaliteet

Oleme professionaalsed, operatiivsed ja õppimisvõimelised.

Meeskonnatöö

Austame, usaldame, motiveerime ja toetame üksteist ning oleme pühendunud ühiste eesmärkide saavutamisele.

Teenused.

Corle OÜ strateegilisteks ärivaldkondadeks on telekommunikatsioonivõrkude ja elektrivõrkude valdkonnad. Meie tegevus on suunatud välisvõrkude ehitusele ja hooldusele. Ettevõtte peamisteks klientideks on elektrivõrkude ja telekommunikatsioonivõrkude omanikud, teedeehituse- ja taristuettevõtted ning omavalitsused.

 • Telekommunikatsiooni- ja elektrivõrkude projekteerimistööd;
 • Maakasutuse seadustamistoimingute teostamine;
 • Fiiberoptiliste mikrokaablite puhumine mikrotorudesse;
 • Fiiberoptiliste kaablite montaaztööd maakaablitel ja kõrgepinge õhuliinidel;
 • Fiiberoptiliste kaablite mõõtmistööd;
 • Valmisolek fiiberoptiliste kaablite taastamiseks;
 • Fiiberoptiliste kaablite rikete likvideerimine;
 • Tänavavalgustuse ehitustööd;
 • Tänavavalgustuse hooldustööd;
 • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini ehitustööd;
 • Sidekanalisatsiooni, sidekaablite ja sideõhuliini hooldustööd;
 • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide ehitustööd;
 • Kuni 35 kv alajaamade, õhuliinide ja kaabelliinide hooldustööd;
 • Insenertehniline nõustamine.

Meie professionaalsesse meeskonda kuuluvad spetsialistid, kelle teadmised ja kogemused ulatuvad aastakümnete taha. Oma tegevustes lähtume ettevõtte väärtustest – KLIENT, KVALITEET ja MEESKONNATÖÖ, mis on vundamendiks meie otsuste ja igapäevatöö korraldamisel.

Klient – oleme kliendi vajadustele keskendunud ning tegutseme põhimõttel – kliendi probleem on meie probleem.

Kvaliteet – oleme professionaalsed,operatiivsed ja õppimisvõimelised.

Meeskonnatöö – austame, usaldame, motiveerime ja toetame üksteist ning oleme pühendunud ühiste eesmärkide saavutamisele.

Ettevõtte juhtimine toimub läbi tasakaalus tulemuskaardi, kus olulisel kohal on arenguperspektiiv ja töötajate pidev koolitamine. Tööandjana oleme seisukohal, et jätkusuutliku kasvu saavutamiseks koolitame oma meeskonna liikmeid vastavalt nende vastutusele nii eriala- , juhtimise- kui ka finantstasemelt. Meie meeskonda kuulub ca 50 töötajat, kellest omaala parimate spetsialistide töökogemused ulatuvad aastakümnete taha. Meie meeskonnas on 7 kõrgharidusega omaala parimat professionaali.

Läbi kvaliteetse elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse ja hoolduse loome klientidele ja omanikele täiendavat lisandväärtust.

Tahame olla partnerite esimeseks valikuks elektri- ja telekommunikatsioonivõrkude ehituse ja hoolduse teostamisel.

Juhtkond kehtestab juhtpõhimõtted, lähtudes standardi ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001 nõuetest ning kohustub juhtimissüsteemi pidevalt parendama.

 

Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

 • Oleme orienteeritud pikaajalisele võidan-võidad koostööle, pidades tähtsaks nii klientide, töötajate kui ka omanike jätkuvat rahulolu;
 • Saavutame kliendi rahulolu ja usalduse kliendiga kokkulepitud tegevuste korrektse ja tähtaegse täitmise abil;
 • Teostame mõõtmisi kindlaksmääratud meetodite ja klientide nõuete kohaselt;
 • Meie töötajad on motiveeritud, koostöövalmid, usaldusväärsed ja väärikad partnerid, kes osalevad otsuste vastuvõtmises, teostamisel ja ettevõtte kui terviku pideval arendamisel.

 

Keskkonnaalased juhtpõhimõtted

 • Peame oluliseks säästlikku ressursikasutust;
 • Teadvustame ettevõtte töötajatele ja koostööpartneritele kehtivaid õiguslikke keskkonnaalaseid nõudeid ja kohustume neid täitma;
 • Väldime keskkonna saastamist, jäätmeid käitleme parimal viisil;
 • Samaväärse pakkumise korral eelistame tarnijaid, kelle tegevus on keskkonnateadlik.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse alased juhtpõhimõtted

 • Loome ohutu, tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna hinnates haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske; teadvustame nõuete eiramise võimalikest tagajärgedest oma töötajaid ning koostööpartnereid;
 • Teadvustame oma töötajatele ja koostööpartneritele töötervishoiu ja tööohutuse alal kehtivaid õiguslikke nõudeid, kohustume neid täitma ja nõuame nende täitmist koostööpartneritelt;
 • Tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna tagamine.